Algemene voorwaarden De Meeuw

Versie: 15-09-2017

Algemeen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In de onderhavige algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

De Meeuw: 
De besloten vennootschap, De Meeuw Oirschot B.V. of de daaraan gelieerde rechtspersoon, die deze voorwaarden van toepassing verklaart in het kader van een offerte aan of Overeenkomst met Opdrachtgever.
Opdrachtgever: De (rechts)persoon die De Meeuw opdracht geeft voor het verkopen of verhuren van Producten en/of het uitvoeren van Werk, of daarvoor een offerte van De Meeuw ontvangt of anderszins als wederpartij van De Meeuw optreedt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen De Meeuw en Opdrachtgever bestaande uit deze de offerte, deze algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden en eventuele andere tussen De Meeuw en Opdrachtgever overeengekomen voorwaarden.
Gebruikslocatie: De in de Overeenkomst aangegeven locatie waar de Producten zullen worden geleverd en/of het Werk zal worden uitgevoerd.
Producten: Alle door De Meeuw aan Opdrachtgever te verkopen of verkochte producten en/of verhuurde of te verhuren producten, waaronder die nader beschreven in de offerte of Overeenkomst.
Diensten: Alle door De Meeuw aan Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten waaronder die nader beschreven in de offerte of Overeenkomst
Werk: de werkzaamheden met betrekking tot het installeren c.q. construeren en, indien van toepassing, het ontmantelen van de Producten.
Oplevering: Het moment waarop De Meeuw de datum aan Opdrachtgever heeft bevestigd waarop de Producten op de Gebruikslocatie zijn (af)geleverd en/of het Werk is opgeleverd.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Meeuw (af)geleverde Producten, uitgevoerde Werk en verrichtte Diensten en maken deel uit van alle rechtsverhoudingen tussen De Meeuw en Opdrachtgever, waaronder alle aanbiedingen, offertes, opdrachten rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met Opdrachtgever en zijn tevens van toepassing op alle precontractuele situaties tussen De Meeuw en Opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.2 De toepasselijke algemene voorwaarden bestaan uit dit algemene deel en één of meerdere specifieke voorwaarden, te weten: (i) de specifieke voorwaarden voor Werk, in geval van Werk, (ii) de specifieke voorwaarden voor Verhuur, in geval van verhuren van Producten, (iii) de specifieke voorwaarden voor Verkoop, in geval van verkoop van Producten, en/of (iv) de specifieke voorwaarden voor Terugkoop, in geval van terugkoop van Producten.
2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door De Meeuw zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.5 De Overeenkomst geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.
2.7 De inhoud van deze algemene voorwaarden is partijen bekend. Opdrachtgever heeft een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.

ARTIKEL 3 – OFFERTES

3.1. Het aanbod van De Meeuw zoals vervat in een offerte is steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. Indien een aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft De Meeuw het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding kosteloos te herroepen.
3.2. De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor De Meeuw slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door De Meeuw is bevestigd. Offertes zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie.
3.3. Indien het aanbod zoals vervat in een offerte een termijn voor aanvaarding bevat, is dit aanbod niet herroepelijk. Alsdan heeft het aanbod zoals vervat in de offerte de geldigheidsduur als bedoeld in de offerte. Indien het aanbod als bedoeld in de offerte niet binnen deze periode wordt aanvaard, geldt het aanbod zoals vervat in de offerte als verworpen en is De Meeuw gerechtigd de condities en de prijs zoals in de offerte opgenomen, te wijzigen.
3.4. In het geval het aanbod zoals vervat in de offerte door Opdrachtgever niet wordt aanvaard, heeft De Meeuw het recht om alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbod te doen, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod zoals bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of door bevestiging door De Meeuw van een opdracht van Opdrachtgever na ontvangst van een opdracht of door het feitelijk uitvoeren van de betreffende order door De Meeuw of de (af)levering van Producten en/of het uitvoeren van het Werk en/of het verrichten van de Dienst.
4.2. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als bewijs van het tot stand komen van de Overeenkomst.
4.3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. De bedragen dienen derhalve alsnog met omzetbelasting te worden vermeerderd. Prijzen zijn voorts exclusief kosten voor verpakking, transport, Oplevering, ontmanteling en service/onderhoud, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst.
5.2. Indien ingevolge de Overeenkomst deelleveranties zullen plaatsvinden, is De Meeuw gerechtigd prijzen dan wel condities tussentijds te wijzigen bij de diverse deelleveranties.
5.3. Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is De Meeuw gerechtigd de prijs in de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
5.4. De Meeuw is gerechtigd om de prijzen per 1 januari van ieder jaar te herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst =100).
5.5. Indien de uitvoering van de opdracht door De Meeuw op verzoek van Opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij Opdrachtgever liggende oorzaken wordt vertraagd, is De Meeuw gerechtigd de prijzen te verhogen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg hiervan, (bijvoorbeeld renteverlies).

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1. De betaling van de facturen van De Meeuw dient effectief te geschieden in de valuta als aangegeven op de betreffende facturen, binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, inhouding of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankgiroafschriften van De Meeuw aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.2. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan haar verplichtingen jegens De Meeuw heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is Opdrachtgever vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van De Meeuw op nakoming, ontbinding en/of volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.3. Alle kosten van invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door De Meeuw in te schakelen advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.
6.4. Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van De Meeuw telkens gehouden: (i) voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door De Meeuw en/of (ii) naar oordeel van De Meeuw genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van Opdrachtgever te stellen. De Meeuw is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen of op eventueel verstrekte zekerheden.
6.5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien De Meeuw hiertegen niet binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bezwaar heeft ontvangen. Betwisting van de juistheid c.q. bezwaar tegen van de factuur heeft geen schorsing van de betalingsverplichting van Opdrachtgever tot gevolg.

ARTIKEL 7 – AFLEVERING/RISICO

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal De Meeuw de Producten leveren ex works (af fabriek).
7.2. De Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment van (af)levering, dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2.
7.3. De Meeuw is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden.

ARTIKEL 8 – AFNAME

8.1. Opdrachtgever is verplicht op de overeengekomen datum aan de (af)levering mee te werken, alsmede de Producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van de Producten door Opdrachtgever is De Meeuw gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) alsmede de door De Meeuw geleden omzet- en winstderving door te berekenen aan Opdrachtgever.
8.2. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde Producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd, geldt als dag van aflevering.
8.3. Indien de afname op de overeengekomen datum is geweigerd, gaat de Overeenkomst op de dag van Oplevering in en is Opdrachtgever gehouden desalniettemin de overeengekomen vergoedingen aan De Meeuw te voldoen.
8.4. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering, Oplevering of uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met omstandigheden in de risicosfeer van Opdrachtgever (waaronder, doch niet beperkt tot, ontbreken van noodzakelijke bouwplaatsfaciliteiten, vergunningen en/of toestemmingen).

ARTIKEL 9 – LEVERTIJDEN

9.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door De Meeuw bij benadering vastgesteld. Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
9.2. Bij de vaststelling van de levering en/of uitvoeringsperiode gaat De Meeuw er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
9.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van De Meeuw, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke De Meeuw bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan De Meeuw de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen en/of aanpassen voor zover nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door De Meeuw worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
d. Als er sprake is van overmacht of onwerkbare omstandigheden, zoals onwerkbaar weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
9.4. Overschrijding van de overeengekomen levering en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

10.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen of te wijzigen.
10.2. De Meeuw behoudt alle rechten van industriële eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot auteursrechten op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, proefmodellen en Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten die door De Meeuw worden gebruikt of ontwikkeld tijdens of met betrekking tot of voortvloeien uit de opdracht, zijn en blijven eigendom van De Meeuw. Voor zover enig recht van intellectuele eigendom als bedoeld in voorgaande zin van rechtswege bij Opdrachtgever komt te berusten zal Opdrachtgever De Meeuw hiervan terstond op de hoogte brengen en op eerste verzoek van De Meeuw en op kosten van Opdrachtgever haar onverwijlde medewerking verlenen aan de overdracht van dergelijke rechten van intellectuele eigendom aan De Meeuw, waaronder tevens begrepen, doch niet beperkt tot de aantekening van een dergelijke overdracht in de toepasselijke registers, waar van toepassing.
10.3. De rechten op de in het voorgaande lid genoemde gegevens blijven eigendom van De Meeuw ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet worden verveelvoudigd, gebruikt of aan derden worden getoond. Opdrachtgever is aan De Meeuw per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,00 per overtreding, onverlet het recht van De Meeuw om volledige schadevergoeding en nakoming van dit artikel te vorderen.
10.4. Indien De Meeuw in afwijking van het voorgaande bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde Producten, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van De Meeuw niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van De Meeuw aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
10.5. De Meeuw vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door De Meeuw zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever De Meeuw onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan De Meeuw. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan De Meeuw verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van De Meeuw in Producten heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door De Meeuw zelf ontwikkelde Producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van De Meeuw een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal De Meeuw, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Producten kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van De Meeuw is uitgesloten.
10.6. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan De Meeuw van informatie en/of materialen met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie door De Meeuw. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

ARTIKEL 11 – ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN

11.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van De Meeuw krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
11.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en garandeert de functionele geschiktheid van door of namens haar voorgeschreven materialen.
11.3. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

ARTIKEL 12 – ONDERHOUD EN GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN

12.1. Zolang De Meeuw belang bij zorgvuldig gebruik van de Producten heeft (waaronder, doch niet beperkt tot: gedurende een huurperiode, respectievelijk ingeval van koop zolang er een eigendomsvoorbehoud van De Meeuw op de Producten rust en indien een Terugkoopoptie is overeengekomen) gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
12.2. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen. Niettegenstaande goedkeuring van De Meeuw ter zake het vorengaande, zal Opdrachtgever, op eerste verzoek van De Meeuw, voorafgaande aan het retourneren van Producten voor haar rekening zorgdragen voor het weghalen van aangebrachte materialen en herstel in de oorspronkelijke toestand zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.
12.3. Het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door De Meeuw (of door De Meeuw goedgekeurde derden), tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.
12.4. Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig
hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden, behoudens normale slijtage en veroudering. Alle kosten voor wettelijk verplicht, preventief, correctief en gebruiksafhankelijk onderhoud aan de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.
12.5. Opdrachtgever kan De Meeuw op kosten van Opdrachtgever inschakelen voor het uitvoeren van de in dit artikel bedoelde onderhoudswerkzaamheden aan de Producten, een en ander op basis van een tussen De Meeuw en Opdrachtgever te sluiten onderhoudscontract. Dit onderhoudscontract zal nimmer betrekking hebben op aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Hiervoor zal Opdrachtgever zelf te allen tijde voor haar eigen rekening en risico zorgdragen.
12.6. Indien sprake is van een Terugkoopoptie als bedoeld in de specifieke voorwaarden bij terugkoop, is Opdrachtgever gehouden een onderhoudscontract met De Meeuw af te sluiten, een en ander conform de door De Meeuw aan Opdrachtgever verstrekt model onderhoudscontract.
12.7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Partijen komen overeen dat (verplichte) inspecties, onderhoud en/of andere maatregelen die dienen te worden genomen op grond van een overheidsbevel en/of een bevel van een nutsbedrijf en die te maken hebben met (het gebruik van) installaties die in de Producten aanwezig zijn, in de ruimste zin van het woord, voor rekening van Opdrachtgever zijn. Dit geldt ook in het geval De Meeuw verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze maatregelen op grond van regels vastgesteld door de overheid. Onder deze maatregelen worden ook verstaan de periodieke risico analyses en andere verplichtingen die voortvloeien uit het Waterleidingbesluit. De Meeuw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van legionella besmetting en/of andere bacteriën die zich in het waterleidingsysteem van de Producten zouden kunnen bevinden. De Meeuw is niet aansprakelijk voor gevolgen van besmetting, ontstaan door in het waterleidingsysteem van het de Producten aanwezige legionella- en/of andere bacteriën. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken door derden ter zake.
12.8. Bij vorst en sneeuw moet Opdrachtgever alle maatregelen nemen, waardoor het bevriezen van verwarmingsinstallaties en/of leidingen voorkomen wordt. Schade aan de Producten door bevriezing zijn voor rekening van Opdrachtgever.
12.9. De Meeuw heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval De Meeuw van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is De Meeuw gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
12.10. Indien aan het einde van de (huur)termijn (bij terugkeer in de depots van De Meeuw) naar het oordeel van De Meeuw de Producten niet meer in goede staat en onderhoudstoestand verkeren, normale gebruiksslijtage uitgezonderd, zal De Meeuw Opdrachtgever hierover informeren en de Producten in de oorspronkelijke staat van onderhoud (laten) brengen op kosten van Opdrachtgever.
12.11. In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten.
12.12. Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten, behoudens indien en voor zover gebruikelijk is bij de bedrijfsvoering. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12.13. Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij voor zover niet expliciet anders bepaald in de Overeenkomst. Ingeval Opdrachtgever in strijd hiermee handelt, zal zij alsdan een direct opeisbare boete verbeuren van € 12.500,00 per dag zonder dat sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn, en onverminderd De Meeuw’s recht op volledige schadevergoeding en nakoming op basis van de wet.
12.14. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor het aanbrengen en instandhouden van bebakening ter plaatse, indien deze is vereist gelet op de situatie ter plaatse en/of de eventueel aldaar vigerende politieverordening dan wel andere regelingen van het bevoegde gezag.
12.15. Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet (doen) vervoeren of verplaatsen.

ARTIKEL 13 – VERGUNNINGEN/GOEDKEURINGEN/FACILITEITEN

13.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat zij tijdig over de voor de bouw, de installatie, de Oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten benodigde vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen beschikt (zoals bijvoorbeeld: omgevingsvergunning, gebruiksvergunning, en inritvergunning).
13.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient er op haar kosten voor zorg te dragen dat er tijdig over de voor de bouw, de installatie, de Oplevering, het gebruik en de ontmanteling van de Producten benodigde faciliteiten kan worden beschikt, waaronder nutsvoorzieningen (water, elektra) bouwplaats omstandigheden en –faciliteiten.
13.3. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten, daaronder begrepen gederfde omzet en winst, als gevolg van niet, niet-tijdige of onvolledige aflevering, Oplevering of uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van of in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in dit artikel.

ARTIKEL 14 – FISCALE GEVOLGEN VAN OVERDRACHT

14.1. De fiscale gevolgen van een wijziging van de zakelijke rechten en of toekomstige overdracht van de Producten van De Meeuw aan Opdrachtgever zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal De Meeuw voor eventuele fiscale aanspraken volledig vrijwaren.

ARTIKEL 15 – RECLAME

15.1. Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de Producten is voorzien, dient Opdrachtgever de Producten direct na aflevering volledig te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in samenstelling of kwaliteit tussen de geleverde Producten en de daarvoor in de Overeenkomst gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan De Meeuw te worden gemeld. Storingen of gebreken die aantoonbaar redelijkerwijze niet eerder kon worden ontdekt, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan De Meeuw te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn zal leiden tot een verlies van de rechten van Opdrachtgever om nakoming en/of schadevergoeding of een remedie anderszins te verkrijgen met betrekking tot het desbetreffende gebrek en/of klacht.
15.2. Ingeval Oplevering is overeengekomen geldt het bepaalde in artikel 15.1 mutatis mutandis voor reclame van de relevante Producten en werkzaamheden, met dien verstande dat de termijn start vanaf Oplevering.
15.3. Opdrachtgever is gehouden een gebrekkig onderdeel te bewaren en vrachtvrij aan De Meeuw te retourneren, op eerste verzoek van De Meeuw.
15.4. Indien en voor zover een reclame door Opdrachtgever gegrond is conform artikel 15.1, heeft Opdrachtgever recht op (naar vrije keuze van De Meeuw te bepalen) hetzij: (i) kosteloos herstel van het gebrek(en) of verbetering van de afgekeurde werkzaamheden dan wel (ii) kosteloze vervanging van de Producten of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden. Reclames worden niet geaccepteerd indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk belemmeren.
15.5. Reclames en klachten anderszins over de werkzaamheden, Producten en/of het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan De Meeuw niet op.
15.6. Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw, onder door De Meeuw te bepalen voorwaarden.

ARTIKEL 16 – WANPRESTATIE/BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST/SCHADEVERGOEDING/OPSCHORTING

16.1. De Meeuw is bevoegd om de Overeenkomst (met onmiddellijke ingang) geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever indien Opdrachtgever:
a. haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surséance van betaling vraagt of heeft verkregen; of
b. een wezenlijke wijziging in haar activiteiten en/of juridische en/of organisatorische organisatie ondergaat, haar activiteiten staakt of sterk vermindert, het vrije beheer of een aanzienlijk gedeelte van haar vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag, insolventie, onder curatele of versterkt toezicht wordt geplaatst; of
c. tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en, nadat zij door De Meeuw schriftelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn voor herstel, nog steeds in gebreke is ter zake; of
d. tekortschiet en nakoming onmogelijk is, een situatie als bedoeld in artikel 6:83 BW zich voordoet of een tekortschieten herhaalt dat eerder onderwerp was van de ingebrekestelling als bedoeld onder c hierboven; of
e. een wijziging in haar zeggenschap ondergaat; of
f. Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
g. In dergelijke gevallen wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn alle vorderingen van De Meeuw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en geschiedt de ontbinding onverminderd De Meeuw’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindiging van de Overeenkomst conform het in dit artikellid bepaalde.
16.2. In het geval dat een derde een zekerheidsrecht heeft op een Product (verder te noemen: “de zekerheidsgerechtigde”), dat eigendom is van De Meeuw, eindigt de Overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang in het geval dat De Meeuw in staat van faillissement komt te verkeren en/of de zekerheidsgerechtigde van De Meeuw afgifte van het Product vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van De Meeuw jegens de zekerheidsgerechtigde. De Meeuw is in dat geval niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Daarenboven heeft de Opdrachtgever in dat geval geen retentie- of opschortingsrecht. De Meeuw en de Opdrachtgever sluiten in dat kader tevens de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
16.3. Ingeval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 is De Meeuw c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd de Producten terug te nemen, vrij van alle rechten van Opdrachtgever en zonder de verplichting om de Producten weer terug te leveren aan Opdrachtgever. In een geval zoals omschreven in de bovenstaande leden is De Meeuw c.q. een door haar aan te wijzen derde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde De Meeuw in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren en dient zaken die niet door De Meeuw zijn geleverd die zich in de Producten bevinden tijdig te verwijderen. De Meeuw is niet aansprakelijk voor de zaken die zich op het moment van inbezitneming bevinden in de Producten die zijn geleverd door De Meeuw.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

17.1. De aansprakelijkheid van De Meeuw jegens Opdrachtgever met betrekking tot alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houdende met (het onderwerp van) de Overeenkomst wordt beheerst door dit artikel 17 en artikel 15.
17.2. De Meeuw is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een wezenlijke fout van De Meeuw die bij zorgvuldig handelen zou zijn voorkomen en enkel voor de directe schade die het directe en rechtstreekse gevolg is van die wezenlijke fout.
17.3. De aansprakelijkheid van De Meeuw, voor het handelen van haar werknemers en/of het handelen van aan haar gelieerde partijen en diens werknemers die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, jegens Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een bedrag van maximaal tien procent (10 %) van de totale prijs met betrekking tot de Overeenkomst voor zover die prijs verband houdt met de Oplevering van het werk, echter met een maximum van één miljoen EURO (€ 1.000.000,00 ). Een en ander behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van De Meeuw.
17.4. De Meeuw is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van relaties o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, opzichtschade -waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt-, schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, etc.), hoe ook genaamd en door wie ook geleden.
17.5. De Meeuw is niet aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor De Meeuw geldende wet- en regelgeving, dan wel met de voor de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken professionals geldende gedrags- en beroepsregels. Buiten de in artikelen 17.2 en 17.3 genoemde gevallen is De Meeuw niet aansprakelijk of verplicht tot vergoeding van enige schade. Partijen (De Meeuw, Opdrachtgever) verschillen – op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst – van mening over het antwoord op de vraag of deze bepaling effectueerbaar is of zal zijn in andere gevallen dan dat de schade een gevolg is van de voornoemde opzet of bewuste roekeloosheid van De Meeuw of haar leidinggevend personeel. Om aan die onzekerheid een einde te maken, stellen partijen vast dat deze clausules in voornoemde andere gevallen tussen hen altijd effectueerbaar zal zijn. Dit gegeven is verdisconteerd in de financiële afspraken die partijen hebben gemaakt.
17.6. De Meeuw mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
17.7. De Meeuw is bij de inschakeling van derden door Opdrachtgever gehouden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen maar is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Uitzondering op deze situatie vormen die gevallen van derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van De Meeuw optreden.
17.8. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen werken ten behoeve van zowel De Meeuw (zelve) als haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), alsmede ten behoeve van alle andere aan De Meeuw gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden). Enkel De Meeuw is aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever in verband met de werkzaamheden, Producten en/of de opdracht, ook indien deze werkzaamheden zijn verricht door haar werknemers (zowel individueel als gezamenlijk), andere aan De Meeuw gelieerde partijen en hun werknemers (al dan niet ingeschakeld bij de werkzaamheden).
17.9. De Meeuw is te allen tijde gerechtigd om de door Opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht schadebeperkende maatregelen te treffen. Anderen dan Opdrachtgever kunnen aan de Overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw onvoorwaardelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd of in gebruik gegeven en dat (mede) bestond uit door De Meeuw geleverde producten en/of materialen.
17.10. Indien De Meeuw ondanks het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor de door Opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen, op welke grond dan ook, beperkt tot een bedrag van € 150.000,– per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
17.11. Indien De Meeuw ondanks het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in rechte aansprakelijk wordt gehouden voor de door Opdrachtgever geleden schade, is die aansprakelijkheid in alle gevallen maximaal beperkt tot (i) het bedrag dat door de verzekeraar van De Meeuw wordt uitgekeerd ten aanzien van de betreffende gebeurtenis óf –indien door De Meeuw geen verzekering is afgesloten- (ii) het bedrag dat door een verzekeraar in redelijkheid zou worden uitgekeerd ten aanzien van de betreffende gebeurtenis indien door De Meeuw wel een verzekering zou zijn afgesloten indien en voor zover een dergelijke verzekering in de branche van De Meeuw gebruikelijk is of tegen redelijke voorwaarden had kunnen worden afgesloten.

ARTIKEL 18 – OVERMACHT

18.1. Indien De Meeuw haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet behoorlijk kan nakomen, direct of indirect ten gevolge van omstandigheden of oorzaken die buiten haar redelijke invloedssfeer zijn gelegen (“Overmacht”), is De Meeuw niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever en wordt de nakoming van de verplichtingen van De Meeuw opgeschort tot het moment dat De Meeuw weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten.
18.2. Indien er zich aan de zijde van De Meeuw een overmachtssituatie voordoet die gedurende twee maanden heeft voortgeduurd, is De Meeuw gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van De Meeuw op betaling door Opdrachtgever voor reeds door De Meeuw verrichte prestaties voordat sprake was van een Overmachtssituatie. De genoemde termijn van twee maanden zal niet gelden indien het van De Meeuw in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de Overeenkomst na het intreden van de Overmachtssituatie nog langer voortduurt. In geval van beëindiging heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
18.3. Onder Overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor De Meeuw tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals onder meer brand, weersomstandigheden waardoor, zoals gebruikelijk is in de bouw, niet kan worden gewerkt (zoals vorst), werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, in gebreke blijven van toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, storingen in het bedrijf van De Meeuw of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of verduistering uit De Meeuw’s magazijnen of werkplaatsen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van De Meeuw kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever (verder) nakomt. Overmacht van De Meeuws toeleveranciers wordt tevens geacht Overmacht te zijn van De Meeuw.

ARTIKEL 19 – BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

19.1. De Meeuw verzamelt en verwerkt informatie betreffende Opdrachtgever en functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers van Opdrachtgever (persoonlijke gegevens) in verband met het beheer van de relatie met Opdrachtgever en de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever stemt ermee in dat De Meeuw de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doeleinden. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat De Meeuw persoonlijke gegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Opdrachtgever zal De Meeuw in verband met het bovenstaande, schadeloos stellen en vrijwaren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde functionarissen, werknemers, relaties of vertegenwoordigers en/of toezichthouders en autoriteiten).

ARTIKEL 20 – UITVOERING

20.1. De Meeuw is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 21 – VERVALTERMIJN

21.1. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens De Meeuw uit welke hoofde ook, in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

ARTIKEL 22 – HOOFDELIJKHEID

22.1. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Opdrachtgever hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens De Meeuw aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door De Meeuw aan één der opdrachtgevers of een aanbod daartoe, betreft alleen die opdrachtgever.
22.2. De verbintenissen uit de Overeenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Opdrachtgever betreft, hoofdelijk.

ARTIKEL 23 – TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

23.1. De Overeenkomst, en de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten, worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
23.2. Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst, of de overeenkomsten die ter uitvoering van of in samenhang met deze Overeenkomst worden gesloten, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, onverminderd het recht van De Meeuw een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter binnen het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.

ARTIKEL 24 – OVERIGE BEPALINGEN

24.1. De Meeuw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien De Meeuw niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van De Meeuw dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.
24.2. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst, zijn de rechten van De Meeuw uit hoofde van de Overeenkomst in aanvulling op, en onverminderd de overige rechten die De Meeuw ter beschikking staan op grond van toepasselijke Wet- of Regelgeving.
24.3. Afstand van recht door De Meeuw kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien De Meeuw enige van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van de Overeenkomst.
24.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden. Dit beding is een beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
24.5. De Meeuw is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of de Producten aan een derde te verkopen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractoverdracht.
24.6. De Meeuw is gerechtigd de Producten en de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst te bezwaren dan wel te cederen.
24.7. Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in de Overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in de Overeenkomst onverkort van kracht. In dat geval zullen Partijen, op verzoek van een Partij in overleg treden met de intentie overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die aansluit bij de bedoelingen van Partijen ten tijde van de ondertekening van de Overeenkomst.
24.8. Opdrachtgever verplicht zich jegens De Meeuw geen informatie met betrekking tot De Meeuw of met betrekking tot de Overeenkomst, te gebruiken, te vermenigvuldigen of aan derden bekend te maken anders dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.
24.9. De Meeuw is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de afgifte van de zaken die hij uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst van en/of ten behoeve van Opdrachtgever onder zich heeft, op te schorten tot het moment dat zij betaling heeft ontvangen van de op dat moment nog bestaande betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, dan wel tot de nakoming daarvan voldoende zekerheid is gesteld. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting, retentie of verrekening.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR WERK


ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze specifieke voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
1.2 In geval van strijdigheid tussen voorwaarden uit het algemene deel van deze voorwaarden en deze specifieke voorwaarden voor werk prevaleren deze specifieke voorwaarden.
1.3 De Meeuw is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of de Producten aan een derde te verkopen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractoverdracht.
1.4 De Meeuw is gerechtigd de Producten en de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst te bezwaren dan wel te cederen.

ARTIKEL 2 – REALISATIE, INSTALLATIE /CONSTRUCTIE-ONTMANTELING EN GEBRUIKSLOCATIE

2.1 De Meeuw of een door haar aangewezen derde partij zal de werkzaamheden met betrekking tot het realiseren, installeren c.q. construeren en, indien van toepassing, het ontmantelen van de Producten verzorgen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.2 Realisatie, installatie-, constructie- en ontmantelingskosten komen voor rekening van Opdrachtgever, worden separaat gefactureerd en zijn niet verwerkt in de overeengekomen vergoeding, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3 Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de transportvoertuigen, waarmee de Producten dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald bij Opdrachtgever, van de afmeting als aangegeven door De Meeuw dan wel, bij gebreke daarvan, standaard transportvoertuigen, de vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie.
2.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waarop de Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient, tenzij anders overeengekomen, er voor zorg te dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten (al dan niet in combinatie met andere Producten) te dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel en de specificaties van de opdracht. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat een Gebruikslocatie op haar kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van de precieze Gebruikslocatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de Gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde.
2.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aansluitingen op nutsvoorzieningen, waaronder mede begrepen telefoon- en kabelaansluitingen, alsook riolering alsmede het weer loskoppelen daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3 – WIJZIGINGEN IN HET WERK

4.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden wordt afgeweken.
Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege welke hogere eisen aan het Werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald leiden tot wijzigen in het Werk welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen.
4.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de Overeenkomst.
4.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag De Meeuw bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van De Meeuw.

ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN HET WERK

5.1 Opdrachtgever zorgt ervoor en garandeert dat De Meeuw haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals (doch niet beperkt tot):
 gas, water en elektriciteit;
 verwarming;
 afsluitbare droge opslagruimte;
 op grond van de Arbowet- en regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
5.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van De Meeuw, van Opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
5.3 Wanneer Opdrachtgever haar verplichtingen, zoals omschreven in de vorige leden, niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle voor De Meeuw uit de vertraging voortvloeiende schade.

ARTIKEL 5 – OPLEVERING VAN HET WERK

6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. Het Werk door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het Werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. De Meeuw schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan; of
e. Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt op basis van kennelijk ongegronde klachten.
6.2 Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, dan is zij verplicht dit terstond onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan De Meeuw.
6.3 Keurt Opdrachtgever het Werk niet goed, dan zal zij De Meeuw in de gelegenheid stellen het Werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop (steeds) opnieuw van toepassing.
6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan niet opgeleverde delen van het Werk, veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het Werk, en opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken van derden ter zake deze schade.


SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze specifieke voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
1.2 In geval van strijdigheid tussen voorwaarden uit het algemene deel van deze voorwaarden en deze specifieke voorwaarden voor verhuur prevaleren deze specifieke voorwaarden.
1.3 De Meeuw is gerechtigd haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen en/of de Producten aan een derde te verkopen. Opdrachtgever geeft hierbij reeds bij voorbaat haar onvoorwaardelijke en onherroepelijke medewerking aan contractoverdracht.
1.4 De Meeuw is gerechtigd de Producten en de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomst te bezwaren dan wel te cederen.

ARTIKEL 2 – STAAT PRODUCTEN

2.1 De Producten zijn/worden bij aanvang van de huur opgeleverd en door Opdrachtgever aanvaard in de staat waarin ze zich dan bevinden. Opdrachtgever kan bij aanvang van de Overeenkomst tevens opteren voor een door De Meeuw – op kosten van Opdrachtgever – uit te voeren natte schoonmaak van de Producten. De staat bij aanvang van de Overeenkomst wordt door of vanwege De Meeuw vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerd opleverstaat, welke opleverstaat deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen opleverstaat zijn opgemaakt, dan worden de Producten geacht te zijn opgeleverd in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder gebreken.
2.2 Bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Producten op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de opleverstaat is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen opleverstaat zijn opgemaakt, dan worden de Producten door Opdrachtgever bij het einde van de Overeenkomst of bij het einde van het gebruik aan De Meeuw opgeleverd in de staat die De Meeuw mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft, zonder gebreken en behoudens normale slijtage en veroudering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Verder worden de Producten opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt, onder afgifte van de sleutels aan De Meeuw. De niet door Opdrachtgever verwijderde zaken kunnen op kosten van Opdrachtgever door of namens De Meeuw worden verwijderd. Alle zaken waarvan Opdrachtgever kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de Producten achter te laten bij het einde van de Overeenkomst, kunnen door De Meeuw, naar haar inzicht, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds, op kosten van Opdrachtgever worden verwijderd. De Meeuw heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van Opdrachtgever te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst te verkopen en de opbrengst daarvan van te behouden.
2.3 Bij discussie over de staat van de Producten bij aanvang van de Overeenkomst, wordt Opdrachtgever verondersteld de Producten in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
2.4 Vóór het einde van de Overeenkomst, dienen de Producten door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een opleverstaat opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van staat van de Producten worden vastgelegd. Tevens wordt in dit opleverstaat vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van Opdrachtgever komende achterstallig onderhoud, nog voor rekening van Opdrachtgever doch door De Meeuw dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal geschieden en de kosten die daarvoor door De Meeuw in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
2.5 Indien Opdrachtgever, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in de opleverstaat, is De Meeuw bevoegd de inspectie buiten de aanwezigheid van Opdrachtgever uit te voeren en de opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. De Meeuw zal Opdrachtgever onverwijld een exemplaar van deze opleverstaat ter hand stellen.
2.6 De Meeuw zal de in de opleverstaat als bedoeld in artikel 2.4 van deze specifieke voorwaarden bedoelde werkzaamheden ten genoegen van De Meeuw doch op kosten van Opdrachtgever aan het einde van de Overeenkomst uitvoeren c.q. te doen uitvoeren. Een en ander met uitzondering van de veranderingen en/of toevoegingen die door Opdrachtgever zelf ongedaan dienen te worden gemaakt. Deze zullen door Opdrachtgever zelf vóór het einde van de Overeenkomst ongedaan worden gemaakt. Indien Opdrachtgever, na deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, nalatig blijft met het verrichten van deze werkzaamheden, is De Meeuw gerechtigd deze werkzaamheden zelf uit te laten voeren en de daaraan verbonden kosten op Opdrachtgever te verhalen.
2.7 Indien Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst heeft geopteerd voor natte schoonmaak door De Meeuw, zal De Meeuw aan het einde van de Overeenkomst tevens op kosten van Opdrachtgever deze natte schoonmaak verzorgen.
2.8 Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de Overeenkomst, is Opdrachtgever aan De Meeuw een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs, onverminderd De Meeuw’s aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.

ARTIKEL 3 – BESTEMMING EN VERBODSBEPALING

3.1 De Producten zullen door of vanwege Opdrachtgever uitsluitend worden bestemd om te worden gebruikt zoals aangegeven in de Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht de Producten bij het aangaan van de Overeenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of ze geschikt zijn of door Opdrachtgever geschikt kunnen worden gemaakt voor de bestemming die Opdrachtgever daaraan moet geven. De Meeuw heeft de geschiktheid van de Producten niet onderzocht en is enkel gehouden Opdrachtgever op de hoogte te stellen van aan De Meeuw bekende gebreken waarvan zij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. De Meeuw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die zij niet kende en niet behoorde te kennen.
3.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw om de Producten: – een andere bestemming te geven dan bedoeld in de Overeenkomst; – geheel of gedeeltelijk te repareren of te demonteren; – veranderingen in, aan of op de Producten aan te brengen en daaraan zaken toe te voegen en/of aan te brengen een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 en 4.3 van deze specifieke voorwaarden; – buiten de Gebruikslocatie te doen brengen; – aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma of rechtspersoon; – te verkopen, over te dragen dan wel met een beperkt recht te bezwaren.
3.3 Indien Opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in artikel 3.2 van deze specifieke voorwaarden, dan verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete gelijk aan € 12.500,– per dag onverminderd het recht van De Meeuw op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

ARTIKEL 4 – VERANDERINGEN EN/OF TOEVOEGINGEN

4.1 Opdrachtgever zal De Meeuw te allen tijde tevoren schriftelijk informeren over elke veranderingen en/of toevoeging die Opdrachtgever in, aan of op de Producten wenst aan te brengen of te hebben. Onder veranderingen en/of toevoegingen wordt o.a. verstaan het aanbrengen van naamsaanduidingen, reclames, borden, aankondigingen, publicaties, getimmerten, uitstallingen, verlichting, zonwering, rolluiken, antennes met toebehoren, vlaggenmasten en gaten in Producten.
4.2 Opdrachtgever zal geen veranderingen en/of toevoegingen in, aan of op de Producten aanbrengen of dulden, tenzij het gaat om veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1 van deze specifieke voorwaarden.
4.3 De Meeuw is gerechtigd om met betrekking tot de door Opdrachtgever gewenste veranderingen en/of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze.
4.4 Het aanbrengen van veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst niet zonder schade aan de Producten en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, mag uitsluitend geschieden door De Meeuw zelf of door De Meeuw goedgekeurde derden, tenzij De Meeuw aan Opdrachtgever de schriftelijke toestemming heeft verleend om zelf die veranderingen en/of toevoegingen aan te brengen c.q. te laten aanbrengen. Veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, kunnen door Opdrachtgever zelf en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1 van deze specifieke voorwaarden worden aangebracht.
4.5 De kosten voor (het aanbrengen van ) veranderingen en/of toevoegingen komen in alle gevallen voor rekening van Opdrachtgever.
4.6 Aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen maken geen deel uit van de Producten, zulks ongeacht of De Meeuw voor het (laten) aanbrengen van die veranderingen en/of toevoegingen toestemming heeft verleend. De Meeuw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen.
4.7 Indien aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen in verband met onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden aan de Producten dienen te worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen conform het bepaalde in dit artikel, voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, zulks ongeacht of De Meeuw voor het (laten) aanbrengen van die veranderingen en/of toevoegingen toestemming heeft verleend.
4.8 De Meeuw of een door haar goedgekeurde derde zal de door of namens Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst niet zonder schade aan de Producten en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt zowel in het geval als bedoeld in artikel 4.7 van deze specifieke voorwaarden als bij het einde van de Overeenkomst en voor het weer ter beschikking stellen van de Producten aan De Meeuw voor rekening van Opdrachtgever ongedaan maken, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De veranderingen en/of toevoegingen die die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt, zullen door Opdrachtgever zelf ongedaan worden gemaakt.
4.9 Opdrachtgever doet afstand van eventuele rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met door of namens haar aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt.
4.10 Opdrachtgever is gehouden onverwijld melding te maken aan De Meeuw van de aanwezigheid van graffiti, racistische slogans en/of andere opdruk op de Producten, waarna De Meeuw deze op kosten van Opdrachtgever zal (doen) verwijderen.

ARTIKEL 5 – ONDERHOUD

5.1 Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig
hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden, behoudens normale slijtage en veroudering. Alle kosten voor wettelijk verplicht, preventief, correctief en gebruiksafhankelijk onderhoud aan de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.2 Opdrachtgever wordt aanbevolen om De Meeuw op kosten van Opdrachtgever in te schakelen voor het uitvoeren van de in artikel 5.1 van deze specifieke voorwaarden bedoelde werkzaamheden aan de Producten, een en ander op basis van een tussen De Meeuw en Opdrachtgever te sluiten onderhoudscontract. Dit onderhoudscontract zal nimmer betrekking hebben op aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Hiervoor zal Opdrachtgever zelf te allen tijde voor haar eigen rekening en risico zorgdragen.
5.3 Indien Opdrachtgever een onderhoudscontract als bedoeld in artikel 5.2 van deze specifieke voorwaarden met De Meeuw sluit, dan geldt dat onderhoudscontract voor de duur van de Overeenkomst, verlengingen daaronder bergrepen, zal worden aangegaan. Indien Opdrachtgever geen onderhoudscontract met De Meeuw aangaat, is zij gehouden de in artikel 5.1 van deze specifieke voorwaarden bedoelde werkzaamheden aan de Producten zelf en op haar kosten uit te voeren c.q. te laten uitvoeren. In dat kader is Opdrachtgever verplicht jaarlijks en voor het eerst bij het aangaan van het onderhoudscontract een onderhoudsplan aan De Meeuw ter goedkeuring voor te leggen. De Meeuw is gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan haar eventuele goedkeuring van dit onderhoudsplan. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken van derden ter zake het door haarzelf of een derde uitgevoerde onderhoud. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die De Meeuw lijdt door het niet, niet tijdig of niet juist uitgevoerde onderhoud aan de Producten.
5.4 Opdrachtgever is gehouden De Meeuw onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan de Producten. Indien Opdrachtgever nalaat tijdig aan De Meeuw te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan is Opdrachtgever gehouden de door De Meeuw door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden.
5.5 Bij door De Meeuw uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zal De Meeuw tevoren met Opdrachtgever overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van Opdrachtgever buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtgever zal De Meeuw onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan de Producten. Opdrachtgever geeft De Meeuw in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van De Meeuw komend gebrek.
5.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de (collectieve) leidingwaterinstallatie. Indien en voor zover door de wet of regelgeving vereist, zal De Meeuw bij Oplevering van de Producten aan Opdrachtgever ten aanzien van deze installatie een ‘’risico analyse’’ verstrekken en vervolgens een beheersplan opstellen. Ten behoeve van de risicoanalyse dient Opdrachtgever aan De Meeuw de benodigde informatie te verstrekken, ten aanzien van het gebruik van de installatie. De kosten van de risicoanalyse en het beheersplan zijn voor rekening van Opdrachtgever. Partijen komen overeen dat (verplichte) inspecties, onderhoud en/of andere maatregelen die dienen te worden genomen op grond van een overheidsbevel en/of een bevel van een nutsbedrijf en die te maken hebben met (het gebruik van) de waterinstallaties die in de Producten aanwezig zijn, in de ruimste zin van het woord, door De Meeuw zullen worden uitgevoerd doch voor rekening van Opdrachtgever zijn. Dit geldt ook in het geval De Meeuw verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze maatregelen op grond van regels vastgesteld door de overheid. Onder deze maatregelen worden ook verstaan de periodieke risico analyses en andere verplichtingen die voortvloeien uit het Waterleidingbesluit. De Meeuw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van legionella besmetting en/of andere bacteriën c.q. besmettingen die zich in het waterleidingsysteem van de Producten zouden kunnen bevinden. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken door derden ter zake.

ARTIKEL 6 – SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Producten zijn vanaf het moment van (af)levering dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2 van het algemeen deel van deze voorwaarden, ook indien de Producten zich feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van De Meeuw of een derde bevinden, tot het moment van terugkeer van de Producten in de depots van De Meeuw dan wel van door De Meeuw aangewezen derden, volledig voor risico van Opdrachtgever.
6.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of in verband met (het gebruik van) de Producten, hoe ook veroorzaakt en hoe ook genaamd, ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van Opdrachtgever of derden dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek aan de Producten, behoudens ingeval De Meeuw aansprakelijk is op basis van bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid.
6.3 Opdrachtgever stelt De Meeuw of door of namens De Meeuw ingeschakelde derden schadeloos en vrijwaart De Meeuw dan wel door of namens De Meeuw ingeschakelde derden voor alle schade die zij mocht(en) lijden wegens verlies of diefstal van of schade aan de Producten, dood of letsel van derden of schade aan eigendommen van De Meeuw of derden ten gevolge van (geheel of ten dele) het gebruik of de staat van de Producten, gedurende de periode dat Opdrachtgever hiervoor de verantwoordelijkheid draagt als aangegeven in het voorgaande lid, onafhankelijk van de oorzaak daarvan, behoudens ingeval De Meeuw hiervoor aansprakelijkheid draagt op basis van de Overeenkomst.
6.4 Bij gebruik van de Producten dient Opdrachtgever, ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden, alle noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen.
6.5 Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Producten, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst, sneeuw of enig andere weersgesteldheid. Opdrachtgever zal De Meeuw terstond op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of gebeurtenis zich voordoet of dreigt voor te doen. Schade aan de Producten ten gevolge van de hiervoor genoemde omstandigheden zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient De Meeuw terstond op de hoogte te stellen indien schade of gebeurtenis als in artikel 6.9 van deze specifieke voorwaarden zich voordoet of dreigt voor te doen.
6.6 Opdrachtgever is jegens De Meeuw aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan de Producten, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, tenzij Opdrachtgever bewijst dat haar, de personen die Opdrachtgever tot de Producten heeft toegelaten, haar personeel en de personen waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat haar dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw tegen boetes die De Meeuw worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Opdrachtgever.
6.8 De Meeuw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die zij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de Overeenkomst.
6.9 De Meeuw is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van Opdrachtgever en Opdrachtgever heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de Overeenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken, waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de Producten, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en Diensten.
6.10 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens haar aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen. Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen.
6.11 De Meeuw is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van Opdrachtgever of voor schade als gevolg van de activiteiten derden of van belemmeringen in het gebruik van de Producten die derden veroorzaken, of voor gebreken die zijn ontstaan doordat Opdrachtgever haar verplichtingen niet is nagekomen.
6.12 De Meeuw heeft het recht de Producten periodiek te controleren. In geval De Meeuw van oordeel is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is De Meeuw gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
6.13 In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Indien met de Producten gebruik wordt gemaakt van de openbare weg, is Opdrachtgever gehouden zorg te dragen voor de noodzakelijke goedkeuringen, ontheffingen dan wel vergunningen van de bevoegde autoriteiten.
6.14 Opdrachtgever zal geen (milieu)gevaarlijke stoffen hebben, gebruiken of opslaan in de Producten dan wel in de directe omgeving van de Producten, behoudens indien en voor zover het hebben, gebruiken of opslaan van deze stoffen in de Producten noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Het hebben, gebruiken of opslaan van (milieu)gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever en na de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw.
6.15 De verplichtingen op basis van het onderhavige artikel zullen in stand blijven na het beëindigen van de huur. De vrijwaringverplichting geldt ongeacht of de schade ter zake is ontstaan voor of na retournering van de Producten door Opdrachtgever aan De Meeuw of derde partijen.
6.16 De bovengenoemde verplichtingen gelden onverminderd het bepaalde in artikel 16 van het algemeen deel van de van deze voorwaarden.

ARTIKEL 7 – HUURTERMIJN

7.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vangt de huurtermijn aan op de dag van (af)levering van de Producten dan wel vanaf het moment dat de afname is geweigerd of geacht wordt te zijn geweigerd in de zin van artikel 8.2 van het algemeen deel van deze voorwaarden aan Opdrachtgever en loopt de Overeenkomst voor de overeengekomen duur.
7.2 Na het verstrijken van de in artikel 7.1 van deze specifieke voorwaarden genoemde periode wordt deze Overeenkomst, behoudens beëindiging door opzegging door De Meeuw of Opdrachtgever voortgezet voor de in de Overeenkomst bedoelde bepaalde duur, tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen.
7.3 Beëindiging van de Overeenkomst vindt plaats door opzegging door een der Partijen tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen ieder tijdstip en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden.
7.4 Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekende brief of per deurwaardersexploot.
7.5 Indien de Producten aan het einde van de Overeenkomst niet conform het bepaalde in artikel 2.2 van deze specifieke voorwaarden aan De Meeuw zijn opgeleverd, wordt een nieuwe overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke Overeenkomst met dien verstande dat de alsdan geldende markthuurprijs in rekening wordt gebracht, tenzij De Meeuw Opdrachtgever binnen 2 weken na het einde van de Overeenkomst anderszins bericht. De markthuurprijs is de huurprijs waarvoor De Meeuw vergelijkbare Producten, niet lang voor een nieuwe overeenkomst geacht wordt te zijn aangegaan, heeft verhuurd. Indien de markthuurprijs lager is dan de laatst op grond van de Overeenkomst geldende huurprijs, dan blijft de laatst op basis van de Overeenkomst geldende huurprijs in stand.

ARTIKEL 8 – VERGUNNINGEN

8.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de vereiste toestemmingen, certificaten, vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van de Producten. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Weigering of intrekking daarvan zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de Overeenkomst of tot enige andere actie tegen De Meeuw.

ARTIKEL 9 – VERZEKERING EN BIJKOMENDE KOSTEN

9.1 Opdrachtgever is verplicht om de Producten, vanaf het moment van Oplevering van de Producten, bij het schadekkingsbedrijf van De Meeuw (SURE) tegen alle verzekerbare schade gedurende de gehele duur van de Overeenkomst deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, een en ander conform een tussen De Meeuw en Opdrachtgever te sluiten overeenkomst.
9.2 Bijkomende kosten zoals heffingen, lasten, belastingen en vergoedingen geheven in verband met (het gebruik van) de Producten zijn vanaf Oplevering van de Producten voor rekening van Opdrachtgever, ook indien De Meeuw hiervoor wordt aangeslagen.

ARTIKEL 10 – BETALINGEN EN INDEXERING

10.1 De huurprijs en al hetgeen Opdrachtgever verder krachtens de Overeenkomst aan De Meeuw is verschuldigd (zoals de kosten voor transport, levering en Oplevering), zullen (tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst) uiterlijk op de eerste dag van iedere maand in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder opschorting, korting aftrek of verrekening met een vordering welke Opdrachtgever op De Meeuw heeft of meent te hebben – geschieden middels automatische incasso. Opdrachtgever zal bij aanvang van de Overeenkomst een machtiging ondertekenen voor deze automatische incasso. Huurder zal ervoor zorgdragen dat er voldoende saldo beschikbaar is.
10.2 Vergoedingen voor ontmanteling en retournering van de Producten dienen te worden betaald binnen 14 dagen na het einde van de huur, eveneens zonder opschorting, korting aftrek of verrekening met een vordering welke Opdrachtgever op De Meeuw heeft of meent te hebben.
10.3 Het staat De Meeuw vrij door middel van schriftelijke opgave aan Opdrachtgever wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. De Meeuw is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de Overeenkomst een door haar van Opdrachtgever ontvangen betaling in mindering komt, tenzij Opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is het gestelde in artikel 6:50 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
10.4 Telkens indien een uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt Opdrachtgever aan De Meeuw van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 500,– per maand.
10.5 De huurprijs en overige vergoedingen zoals vermeld in de Overeenkomst zullen per 1 januari van ieder jaar worden herzien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (het CPI van oktober, voorliggend aan de start van de Overeenkomst = 100). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.
10.6 De huurprijs en de overige vergoedingen worden niet gewijzigd indien een indexering daarvan leidt tot een lagere huurprijs en vergoedingen dan de laatst geldende. Die laatst geldende huurprijs en vergoedingen blijven in dat geval ongewijzigd totdat bij een volgende indexering van het indexcijfer
10.7 De geïndexeerde huurprijs en overige vergoedingen zijn opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan Opdrachtgever geen afzonderlijke mededeling gedaan.
10.8 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.
10.9 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is De Meeuw gerechtigd de huurprijs dienovereenkomstig aan te passen aan de marktwaarde.

ARTIKEL 11 – ZEKERHEID

11.1 Indien Opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 6.4 van het algemeen deel van deze voorwaarden zekerheid in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie dient te verstrekken of te stellen, geldt deze bankgarantie dan wel waarborgsom als zekerheid voor de juiste nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. De bankgarantie c.q. waarborgsom dient mede te gelden voor de verlengingen van de Overeenkomst en de nieuwe huurovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2 van deze specifieke voorwaarden inclusief wijzigingen daarvan en dient geldig te blijven tot tenminste zes maanden na de datum waarop de Overeenkomst is geëindigd. Bovendien dient de bankgarantie c.q. de waarborgsom te gelden voor de rechtsopvolger(s) van De Meeuw. Over de waarborgsom wordt door De Meeuw geen rente vergoed.
11.2 Ingeval de zekerheid door De Meeuw is aangesproken, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van De Meeuw voor een aanvulling van de waarborgsom of bankgarantie zorgdragen.
11.3 Opdrachtgever is verplicht om na opwaartse aanpassing van de prijs op eerste verzoek van De Meeuw terstond de waarborgsom dan wel de bankgarantie aan te vullen.
11.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met deze waarborgsom of bankgarantie.
11.5 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan de hiervoor omschreven verplichtingen ten aanzien van de zekerheid, verbeurt Opdrachtgever aan De Meeuw per overtreding een direct opeisbare boete van € 250,– per kalenderdag dat Opdrachtgever in gebreke blijft nadat Opdrachtgever per aangetekende brief op het verzuim is gewezen en haar een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te zuiveren, onverminderd het recht van De Meeuw op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

ARTIKEL 12 – GEBREK

12.1 Er is sprake van een gebrek van de Producten indien deze, gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid, niet aan Opdrachtgever het genot kan verschaffen dat Opdrachtgever daarvan bij het aangaan van de Overeenkomst mag verwachten.

ARTIKEL 13 – VERVANGING

13.1 De Meeuw is gedurende de huur gerechtigd de Producten te vervangen door andere Producten van een soortgelijk type. Opdrachtgever zal hier haar onvoorwaardelijke medewerking aan verdelen. Een en ander zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vermindering van de huurprijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 14 – RETOURNERING PRODUCTEN

14.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw mogen de Producten niet door Opdrachtgever worden geretourneerd voor het einde van de overeengekomen huurtermijn, een en ander op straffe van verbeurte van een boete van € 12.500,– per dag onverminderd het recht van De Meeuw op volledige (schade)vergoeding.
14.2 De kosten van retourzending komen voor rekening van Opdrachtgever.
14.3 Indien Opdrachtgever, nadat De Meeuw haar schriftelijke toestemming heeft gegeven, de Producten voor het einde van de looptijd van de huurtermijn heeft geretourneerd aan De Meeuw, is Opdrachtgever gehouden De Meeuw te betalen de op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, uitgaande van de overeengekomen huurtermijn, alsmede additionele (opslag)kosten als gevolg van het vroegtijdig retourneren van de Producten.

ARTIKEL 15 – VERZOEKEN/TOESTEMMING

15.1 Indien De Meeuw of Opdrachtgever een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van de Overeenkomst verlangen/verlangt, dient Opdrachtgever haar verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen.
15.2 Indien en voor zover in enige bepaling van de Overeenkomst de toestemming van De Meeuw wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
15.3 Een door De Meeuw gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. De Meeuw is gerechtigd om aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 16 – KOSTEN, VERZUIM

16.1 In alle gevallen waarin De Meeuw een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan Opdrachtgever doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte aan De Meeuw te voldoen.
16.2 De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.
16.3 Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

ARTIKEL 17 – VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN, TOEPASSELIJK REGIME, OPSTALRECHT

17.1 Deze Overeenkomst ziet op de verhuur van roerende zaken. In dat kader zijn slechts de algemene bepalingen van de artikelen 7:201 t/m 231 BW (Boek 7, Titel 4, Afdeling 4) van toepassing. De Meeuw zal op verzoek en voor rekening van Opdrachtgever de Producten (af)leveren op de Gebruikslocatie zoals bedoeld in het algemeen deel van deze voorwaarden en deze Producten (laten) installeren c.q. construeren en eventueel ontmantelen. Het (af)leveren, (laten) installeren c.q. construeren en eventueel ontmantelen van de Producten door De Meeuw brengt geen verandering teweeg in de toepasselijke regels als hiervoor bedoeld.
17.2 Door het (af)leveren en (laten) installeren c.q. construeren van de Producten op de Gebruikslocatie, zou Opdrachtgever (indien zij eigenaar is van de Gebruikslocatie) dan wel de eigenaar van de Gebruikslocatie zich op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van natrekking. Enkel in verband daarmee zal Opdrachtgever, indien zij eigenaar is van de Gebruikslocatie, op eerste verzoek van De Meeuw en vóór het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten ten gunste van De Meeuw en ten laste van de onroerende zaak waarop de Producten zullen worden geïnstalleerd c.q. geconstrueerd een (zelfstandig) opstalrecht vestigen. Een en ander zonder dat De Meeuw daarvoor retributie en/of andere vergoeding c.q. kosten zal dienen te betalen. De looptijd van dit opstalrecht dient gelijk te zijn aan de looptijd van de Overeenkomst in die zin dat einde van de Overeenkomst ook leidt tot einde van het opstalrecht. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever, een en ander ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Taylor Wessing te Eindhoven of Amsterdam.
17.3 Indien een derde eigenaar is van de onroerende zaak waarop de Producten worden geïnstalleerd c.q. geconstrueerd, zal Opdrachtgever een (hoofd)huurovereenkomst aangaan met deze derde voor de huur van de onroerende zaken ten behoeve van het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten voor de duur van de (hoofd)huurovereenkomst. Opdrachtgever zal tevens van de derde de onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming bedingen om de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk te mogen onderverhuren aan De Meeuw ten behoeve van het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten. Opdrachtgever zal verder deze derde c.q. eigenaar bewegen om op eerste verzoek van De Meeuw en vóór het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten ten gunste van De Meeuw en ten laste van de onroerende zaak waarop de Producten zullen worden geïnstalleerd c.q. geconstrueerd, mee te werken aan het vestigen van een (huurafhankelijke) opstalrecht op de onroerende zaak. Een en ander zonder dat De Meeuw daarvoor retributie en/of andere vergoeding c.q. kosten zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever, een en ander ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Taylor Wessing te Eindhoven of Amsterdam.
17.4 Indien Opdrachtgever of de derde als bedoeld in artikel 17.3 van deze specifieke voorwaarden voor verhuurd geen medewerking wenst te verlenen aan het vestigen van het opstalrecht zoals in dit artikel is bepaald, heeft De Meeuw het recht om deze Overeenkomst recht om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd De Meeuw’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindigen van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
17.5 Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten (waaronder iedere schade, kosten, verliezen, boetes alsmede redelijke kosten om in rechte haar rechten te borgen) die De Meeuw als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met dit artikel lijdt of zal lijden.


SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR VERKOOP

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden en gelden voor iedere verkoop door De Meeuw aan Opdrachtgever.
1.2 Indien en voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel en de specifieke bepalingen van deze verkoopvoorwaarden prevaleren deze specifieke voorwaarden.
1.3 Partijen sluiten de werking van titel 1 van Boek 7 BW uit.

ARTIKEL 2 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

2.1. Alle Producten blijven eigendom van De Meeuw tot het moment van volledige betaling door Opdrachtgever van al hetgeen zij aan De Meeuw is verschuldigd, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst (zoals onder meer rente, kosten en boeten), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.
2.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Producten te verkopen, over te dragen, te bezwaren met enig beperkt recht dan wel in verhuur te geven dan wel deze te verplaatsen of te vervoeren zolang De Meeuw een eigendomsvoorbehoud heeft met betrekking tot de Producten.
2.3. Zolang de Producten onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, is Opdrachtgever gehouden de Producten in hun oorspronkelijke vorm te laten en is zij niet gerechtigd deze te wijzigen, ook niet door zaaksvorming, natrekking of vermenging.
2.4. Opdrachtgever is gehouden derde partijen die enig recht claimen met betrekking tot de Producten waarop De Meeuw een eigendomsvoorbehoud heeft schriftelijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval De Meeuw onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
2.5. Opdrachtgever zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten markeren als zijnde de eigendommen van De Meeuw tot het moment dat de vordering van De Meeuw op Opdrachtgever is opgehouden te bestaan.
2.6. In alle gevallen is De Meeuw gerechtigd de Producten ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen. Voor zover nodig wordt De Meeuw geacht door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd te zijn deze Producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden. Opdrachtgever geeft De Meeuw, dan wel door De Meeuw aangewezen derden, toestemming haar (bedrijfs)terreinen, magazijnen, ruimtes etc., met dat doel te betreden.
2.7. Indien De Meeuw overeenkomstig het vorige lid Producten heeft teruggenomen, wordt Opdrachtgever gecrediteerd voor de door De Meeuw vast te stellen waarde van de teruggenomen Producten op het moment van terugneming, te verminderen met de kosten aan het terugnemen verbonden. De creditnota mag worden verrekend met vorderingen van De Meeuw op Opdrachtgever, ook wanneer deze nog niet opeisbaar zijn.
2.8. Opdrachtgever kan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening over de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten beschikken. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt in elk geval niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden en evenmin vervreemding in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van activiteiten van Opdrachtgever.

ARTIKEL 3 – GARANTIE

3.1. De Meeuw garandeert voor een periode van zes maanden na (op)levering:
a. dat de Producten voldoen aan de door De Meeuw genoemde specificaties;
b. de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal mits De Meeuw vrij was in de keuze daarvan
3.2. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal De Meeuw deze herstellen of vervangen als nader bepaald in de Overeenkomst c.q. algemeen deel onder het artikel ‘Reclame’.
3.3. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat zij aan al haar verplichtingen ten opzichte van De Meeuw heeft voldaan.
3.4. Geen garantie geldt indien gebreken het gevolg zijn van:
a. normale slijtage of veroudering;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden.
3.5. Geen garantie wordt gegeven op geleverde Producten die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens haar zijn aangeleverd.
3.6. De in deze verkoopvoorwaarden en dit artikel vervatte garantie wordt beperkt door de bepalingen van de algemene voorwaarden, waaronder de beperkingen in aansprakelijkheid, vervaltermijnen en reclame.
3.7. De garantie als vervat in dit artikel 3 is de enige garantie die De Meeuw verschaft aan Opdrachtgever. De Meeuw verstrekt met betrekking tot de Producten aan Opdrachtgever uitdrukkelijk geen vrijwaringen, impliciete garanties of garanties die afgeleid kunnen worden uit de Overeenkomst maar niet expliciet als garantie in dit artikel 3 zijn opgenomen.
3.8. In het geval in de Overeenkomst met Opdrachtgever afwijkende garantiebepalingen zijn opgenomen prevaleren deze boven de in dit artikel genoemde garantiebepalingen.

ARTIKEL 4 – INFORMATIEVERPLICHTING

4.1 Zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, zal Opdrachtgever De Meeuw onverwijld telefonisch en schriftelijk op de hoogte te stellen ingeval van schade aan of veroorzaakt door de Producten en zal zij De Meeuw zo spoedig mogelijk eventuele getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben ter beschikking stellen.
4.2 Opdrachtgever zal in daartoe aangewezen gevallen (bijvoorbeeld inbraak, vandalisme, opzet) onverwijld door de politie proces-verbaal van het gebeurde als bedoeld in het voorgaande lid laten opmaken en dit zenden aan De Meeuw.

ARTIKEL 5 – GEBRUIK

5.1 Zolang er een eigendomsvoorbehoud of Terugkoopoptie van De Meeuw op de Producten rust gelden de onderstaande regels van onderhoud en gebruik van de Producten.
5.2 Opdrachtgever wordt geacht de Producten in goede staat en onderhoudstoestand te hebben ontvangen. Opdrachtgever zal de Producten overeenkomstig
hun bestemming zorgvuldig gebruiken en de Producten voor haar rekening in goede staat en onderhoudstoestand houden, behoudens normale slijtage en veroudering. Alle kosten voor onderhoud aan de Producten komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw geen veranderingen in of aan de Producten aanbrengen of dulden en geen materialen aan of op de Producten aanbrengen.
5.4 Het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag uitsluitend geschieden door De Meeuw, tenzij aan Opdrachtgever schriftelijke toestemming is verleend om zelf die werkzaamheden te (laten) verrichten.
5.5 Opdrachtgever is gehouden om De Meeuw op kosten van Opdrachtgever in te schakelen voor het uitvoeren van de in artikel 5.1 van deze specifieke voorwaarden bedoelde werkzaamheden aan de Producten, een en ander op basis van een tussen De Meeuw en Opdrachtgever te sluiten onderhoudscontract. Dit onderhoudscontract zal nimmer betrekking hebben op aangebrachte veranderingen en/of toevoegingen die bij het einde van de Overeenkomst zonder schade aan de Producten en zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt. Hiervoor zal Opdrachtgever zelf te allen tijde voor haar eigen rekening en risico zorgdragen.
5.6 Opdrachtgever is gehouden De Meeuw onverwijld in kennis te stellen van noodzakelijk geworden onderhoud aan de Producten. Indien Opdrachtgever nalaat tijdig aan De Meeuw te melden dat onderhoud noodzakelijk is, dan is Opdrachtgever gehouden de door deze nalatigheid ontstane schade te vergoeden aan De Meeuw.
5.7 Bij door De Meeuw uit te voeren onderhoud, behoudens de werkzaamheden die geen uitstel gedogen, zal De Meeuw tevoren met Opdrachtgever overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van Opdrachtgever buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever.
5.8 Opdrachtgever zal De Meeuw onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan de Producten. Opdrachtgever geeft De Meeuw in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van De Meeuw komend gebrek.
5.9 De Meeuw heeft het recht de Producten van tijd tot tijd te controleren. In geval De Meeuw van mening is dat de Producten op een onjuiste wijze worden gebruikt dan wel worden verwaarloosd, is De Meeuw gerechtigd de Producten weer in bezit te nemen en/of weer in goede staat en onderhoudstoestand te (laten) brengen, een en ander op kosten van Opdrachtgever.
5.10 De Producten zijn/worden bij verkoop onder eigendomsvoorbehoud of Terugkoopoptie opgeleverd en door Opdrachtgever aanvaard in de staat waarin ze zich dan bevinden. De staat bij aanvang van de Overeenkomst wordt door of vanwege De Meeuw vastgelegd in een als bijlage aan de Overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerd opleverstaat, welke opleverstaat deel uitmaakt van de Overeenkomst. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen opleverstaat zijn opgemaakt, dan worden de Producten geacht te zijn opgeleverd in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft en zonder gebreken.
5.11 Bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud of de Terugkoopoptie is Opdrachtgever gehouden de Producten op te leveren in de staat die bij aanvang van de Overeenkomst in de opleverstaat is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering. Mocht er bij aanvang van de Overeenkomst geen opleverstaat zijn opgemaakt, dan worden de Producten door Opdrachtgever bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud of de Terugkoopoptie aan De Meeuw opgeleverd in de staat die De Meeuw mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft, zonder gebreken en behoudens normale slijtage en veroudering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Verder worden de Producten opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt, onder afgifte van de sleutels aan De Meeuw. De niet door Opdrachtgever verwijderde zaken kunnen op kosten van Opdrachtgever door of namens De Meeuw worden verwijderd. Alle zaken waarvan Opdrachtgever kennelijk afstand heeft gedaan door deze in de Producten achter te laten bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud of de Terugkoopoptie, kunnen door De Meeuw, naar haar inzicht, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds, op kosten van Opdrachtgever worden verwijderd. De Meeuw heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van Opdrachtgever te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst te verkopen en de opbrengst daarvan van te behouden.
5.12 Bij discussie over de staat van de Producten bij aanvang van de Overeenkomst, wordt Opdrachtgever verondersteld de Producten in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.
5.13 Vóór het inroepen van het eigendomsvoorbehoud of de Terugkoopoptie, dienen de Producten door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een opleverstaat opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van staat van de Producten worden vastgelegd. Tevens wordt in dit opleverstaat vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van Opdrachtgever komende achterstallig onderhoud, nog voor rekening van Opdrachtgever doch door De Meeuw dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal geschieden en de kosten die daarvoor door De Meeuw in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
5.14 Indien Opdrachtgever, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in de opleverstaat, is De Meeuw bevoegd de inspectie buiten de aanwezigheid van Opdrachtgever uit te voeren en de opleverstaat bindend voor partijen vast te stellen. De Meeuw zal Opdrachtgever onverwijld een exemplaar van deze opleverstaat ter hand stellen.
5.15 De Meeuw zal de in de opleverstaat bedoelde werkzaamheden ten genoegen van De Meeuw doch op kosten van Opdrachtgever na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud of Terugkoopoptie uitvoeren c.q. te doen uitvoeren. Een en ander met uitzondering van de veranderingen en/of toevoegingen die door Opdrachtgever zelf ongedaan dienen te worden gemaakt. Deze zullen door Opdrachtgever zelf vóór het einde van de Overeenkomst ongedaan worden gemaakt. Indien Opdrachtgever, na deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, nalatig blijft met het verrichten van deze werkzaamheden, is De Meeuw gerechtigd deze werkzaamheden zelf uit te laten voeren en de daaraan verbonden kosten op Opdrachtgever te verhalen.
5.16 In verband met het gebruik, onderhoud en opslag van de Producten door Opdrachtgever dient Opdrachtgever te voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief vergunningsvereisten dan wel aanwijzingen van het bevoegde gezag. Opdrachtgever zal geen gevaarlijke stoffen gebruiken of opslaan in de Producten, behoudens indien en voor zover gebruikelijk is bij de bedrijfsvoering. Gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.17 Opdrachtgever zal de Producten niet verkopen, overdragen, (onder)verhuren of deze bezwaren met een beperkt recht dan wel (anderszins) in gebruik geven aan een derde partij op een wijze niet voorzien in deze Overeenkomst.
5.18 Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen voor het aanbrengen en instandhouden van bebakening ter plaatse, indien deze is vereist gelet op de situatie ter plaatse en/of de eventueel aldaar vigerende politieverordening dan wel andere regelingen van het bevoegde gezag.
5.19 Opdrachtgever zal de Producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meeuw niet (doen) vervoeren of verplaatsen.
5.20 Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten (waaronder iedere schade, kosten, verliezen, boetes alsmede redelijke kosten om in rechte haar rechten te borgen) die De Meeuw als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met dit artikel lijdt of zal lijden.

ARTIKEL 6 – OPSTAL

6.1 Zolang de Producten nog onder het eigendomsvoorbehoud van De Meeuw vallen, zal Opdrachtgever indien zij eigenaar is van de Gebruikslocatie, op eerste verzoek van De Meeuw en vóór het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten ten gunste van De Meeuw en ten laste van de onroerende zaak waarop de Producten zullen worden geïnstalleerd c.q. geconstrueerd een (zelfstandig) opstalrecht vestigen. Een en ander zonder dat De Meeuw daarvoor retributie en/of andere vergoeding c.q. kosten zal dienen te betalen. De looptijd van dit opstalrecht dient gelijk te zijn aan de looptijd van de Overeenkomst in die zin dat einde van de Overeenkomst ook leidt tot einde van het opstalrecht. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever, een en ander ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Taylor Wessing te Eindhoven of Amsterdam.
6.2 Indien, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet Opdrachtgever maar een derde eigenaar is van de onroerende zaak waarop de Producten worden geïnstalleerd c.q. geconstrueerd, zal Opdrachtgever een (hoofd)huurovereenkomst aangaan met deze derde voor de huur van de onroerende zaken ten behoeve van het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten voor de duur van de (hoofd)huurovereenkomst. Opdrachtgever zal tevens van de derde de onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming bedingen om de onroerende zaak geheel of gedeeltelijk te mogen onderverhuren aan De Meeuw ten behoeve van het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten. Opdrachtgever zal verder deze derde c.q. eigenaar bewegen om op eerste verzoek van De Meeuw en vóór het (laten) installeren c.q. construeren van de Producten ten gunste van De Meeuw en ten laste van de onroerende zaak waarop de Producten zullen worden geïnstalleerd c.q. geconstrueerd, mee te werken aan het vestigen van een (huurafhankelijke) opstalrecht op de onroerende zaak. Een en ander zonder dat De Meeuw daarvoor retributie en/of andere vergoeding c.q. kosten zal dienen te betalen. Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van Opdrachtgever, een en ander ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan Taylor Wessing te Eindhoven of Amsterdam.
6.3 Indien Opdrachtgever dan wel de derde geen medewerking wenst te verlenen aan het verlenen van het opstalrecht zoals in dit artikel is bepaald, heeft De Meeuw het recht om de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd De Meeuw’s overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding. De Meeuw is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever in geval van beëindigen van de Overeenkomst conform het in dit artikel bepaalde.
6.1 Opdrachtgever vrijwaart De Meeuw voor alle schade en kosten (waaronder iedere schade, kosten, verliezen, boetes alsmede redelijke kosten om in rechte haar rechten te borgen) die De Meeuw als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtgever in strijd met dit artikel lijdt of zal lijden.

SPECIFIEKE BEPALINGEN BIJ TERUGKOOP

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze bepalingen zijn aanvullend van toepassing op de bepalingen van het algemeen deel van deze voorwaarden.
1.2 Voor zover er strijdigheid is tussen het algemene deel van deze algemene voorwaarden en de specifieke bepalingen voor terugkoop prevaleren deze specifieke voorwaarden.
1.3 De met een beginhoofdletter geschreven termen in deze de specifieke bepalingen voor terugkoop hebben de betekenis die daaraan in deze de specifieke bepalingen voor terugkoop specifiek is toegekend of dezelfde betekenis als in de Overeenkomst tenzij daarvan in specifieke gevallen in deze de specifieke bepalingen voor terugkoop expliciet van wordt afgeweken.

ARTIKEL 2 – TERUGKOOP

2.1 Onder de voorwaarden als vervat in deze de specifieke bepalingen voor terugkoop en de Overeenkomst verleent De Meeuw aan Opdrachtgever de optie (“Terugkoopoptie”) om de Producten, geproduceerd en geleverd door De Meeuw aan Opdrachtgever onder deze Overeenkomst, na verloop van een bepaalde termijn aan De Meeuw terug te verkopen (de “Terugkoop”).
2.2 De Terugkoopoptie voor een Product kan door Opdrachtgever worden uitgeoefend na verloop van de in de Overeenkomst bepaalde termijn (de “Terugkoopdatum”).
2.3 Om de Terugkoopoptie uit te oefenen zal Opdrachtgever schriftelijk aan De Meeuw kennis geven van:
a. het feit dat zij een beroep doet op de Terugkoopoptie;
b. de details van de betreffende Producten, waaronder het aantal, type, de individuele specificaties, locatie, conditie en alle andere gegevens noodzakelijk voor De Meeuw om te bepalen welke Producten het betreft; en
c. alle andere gegevens redelijkerwijze benodigd door De Meeuw om de Terugkoopoptie op zijn merites te beoordelen;
deze schriftelijke kennisgeving (de “Optie Kennisgeving”).
2.4 De Terugkoopoptie verloopt voor Opdrachtgever uiterlijk zes maanden vóór het verstrijken van de Terugkoopdatum. Na het verstrijken van die termijn is Opdrachtgever niet langer gerechtigd de Terugkoopoptie uit te oefenen en maakt zij geen aanspraak meer op een recht van terugverkoop aan De Meeuw.
2.5 Na ontvangst van de Optie Kennisgeving door De Meeuw, verkoopt en levert Opdrachtgever de betreffende Producten aan De Meeuw, die deze Producten onder de voorwaarden als vervat in deze de specifieke bepalingen voor terugkoop van Opdrachtgever zal kopen en aanvaarden.

ARTIKEL 3 – PRODUCTEN

3.1 De Terugkoopoptie geldt enkel ter zake van Producten die:
a. geproduceerd en geleverd zijn door De Meeuw aan Opdrachtgever op basis van deze Overeenkomst;
b. zich in originele en functionele staat bevinden;
c. zijn onderhouden ingevolge een daartoe met De Meeuw gesloten onderhoudsovereenkomst;
d. geen schade vertonen of andere dan normale gebruikssporen vertonen; en
e. volledig eigendom zijn van Opdrachtgever, onverminderd eigendom zijn geweest van Opdrachtgever vanaf het moment van leveren door De Meeuw en uitsluitend door Opdrachtgever zijn gebruikt.

ARTIKEL 4 – PRIJS

4.1 De koopprijs voor de Producten bij uitoefenen van de Terugkoopoptie wordt vastgesteld in de Overeenkomst (de “Terugkoopprijs”).
4.2 Op de Terugkoopprijs worden alle kosten in mindering gebracht:
a. die (moeten) worden gemaakt om schade aan de Producten te herstellen;
b. die (moeten) worden gemaakt in verband met demontage en transport.
4.3 Een hogere waarde van de Producten als gevolg van eventueel door Opdrachtgever aangebrachte voorzieningen wordt niet aan Opdrachtgever vergoed. Een waardevermindering van de Producten als gevolg van eventueel door Opdrachtgever aangebrachte voorzieningen zal op de Terugkoopprijs in mindering worden gebracht.
4.4 Indien als gevolg van overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten de redelijke invloedsfeer van De Meeuw, de waarde van de terug te nemen Producten is verminderd, is De Meeuw enkel gehouden deze lagere waarde te vergoeden. Opdrachtgever heeft het recht in dergelijke gevallen op eigen kosten de waarde door externe deskundigen te laten vaststellen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
4.5 Door niet Btw-plichtige instellingen kan bij terugkoop geen BTW worden geheven.
4.6 De Terugkoopprijs zal worden betaald door De Meeuw aan Opdrachtgever na levering en ontvangst van de Producten door De Meeuw en na aftrek van alle kosten.

ARTIKEL 5 – GARANTIE EN LEVERING

5.1 Opdrachtgever garandeert dat de Producten die door Opdrachtgever onder de Terugkoopoptie aan De Meeuw worden verkocht:
a. vrij zijn van enige bezwaring, beperkende rechten, zekerheids- of nevenrechten of ander beperking die het ongestoorde vrije genot en eigendom van De Meeuw in de weg kan staan;
b. in goede staat zijn en geschikt zijn voor (her)gebruik voor het beoogde doel, vrij zijn van gebreken en schades en voldoen aan de specificaties;
c. door Opdrachtgever kunnen en mogen worden verkocht als onbeperkt 100% eigenaar van de Producten en dat geen ander dan Opdrachtgever enig recht met betrekking tot de Producten kan uitoefenen of claimen;
Opdrachtgever garandeert daarnaast dat zij alle Producten die door De Meeuw onder een Terugkoopoptie aan Opdrachtgever zijn verkocht, na verstrijken van de Terugkoopdatum zal kunnen terug leveren.
5.2 Indien sprake is van een geval waarin één of meer van de garanties als bedoeld in artikel 5.1 van deze bijlage niet juist, niet volledig en/of misleidend blijkt/blijken te zijn, is Opdrachtgever jegens De Meeuw aansprakelijk voor en vrijwaart zij De Meeuw voor alle schade die De Meeuw in verband met of als gevolg van de betreffende schending van de garanties lijdt.
5.3 De Producten worden aan De Meeuw franco geleverd.

ARTIKEL 6 – KOOPVERPLICHTING DE MEEUW

6.1 De Meeuw is gehouden de Producten die door Opdrachtgever onder de Terugkoopoptie aan De Meeuw worden aangeboden te kopen en te aanvaarden indien en voor zover:
a. de Producten voldoen aan het bepaalde in artikel 3.1 en 5.1 van deze bijlage;
b. Opdrachtgever de bepalingen van deze Bijlage onverkort en volledig nakomt;
c. de waarde van een Product niet zodanig is -al dan niet als gevolg van de te maken kosten voor herstel of demontage – dat afname door De Meeuw vanuit redelijk commercieel perspectief niet gevergd kan worden; en
d. er geen sprake is van Overmacht.


Download PDF
(Algemene voorwaarden De Meeuw Oirschot BV)